Privacybeleid Interrijn Group B.V.

Interrijn B.V. en Arabulk B.V.  (hierna: “Interrijn Group B.V. ” “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en respecteren de privacy van betrokkenen.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd. De meest actuele versie zal steeds op onze website te raadplegen zijn. Wij adviseren u dan ook om onze website regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een persoon waaruit een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • geslacht, persoonsnaam, eventuele titel(s);
 • bank- en betaalgegevens
 • contactgegevens, waaronder telefoonnummer, e-mailadres en adres; en
 • alle overige persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verkrijgen in verband met de

hierna te noemen doeleinden.

Doelverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden;

 • ten behoeve van onze doelstellingen: het bedienen van onze klanten, onze scheepseigenaren en logistieke dienstverlening;
 • voor contact met en/of tussen klanten en scheepseigenaren te bewerkstelligen;
 • om aan onze (wettelijke) verplichtingen te voldoen.

Grondslag voor verwerkingen

Uw persoonsgegevens verwerken wij op grond van een of meerdere van de onderstaande grondslagen:

 • met uw toestemming
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst met u
 • wanneer wij moeten voldoen aan (dwingende) wet- en regelgeving: en/of
 • het hebben van een gerechtvaardigd belang.

Commercieel gebruik van persoonsgegevens

Interrijn Group B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacy statement of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Delen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat Interrijn Group B.V. persoonsgegevens deelt met verschillende partijen. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die in opdracht van ons persoonsgegevens dienen te verwerken;
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars;
 • toezichthouders en andere overheidsinstanties waar wij van mening zijn dat openbaarmaking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor (i) een geval van toepasselijk recht, (ii) om onze rechten uit te oefenen, te vestigen of te verdedigen; of (iv) om de vitale belangen van u en/of andere persoon te beschermen; en
 • Aan elk ander persoon met uw toestemming voor openbaarmaking.

Voor zover geen sprake is van uw expliciete toestemming of een wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de

Interrijn Group B.v. of wanneer Interrijn Group B.V. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Bij uitwisseling van persoonsgegevens buiten de EU neemt Interrijn Group B.V. te allen tijde de daarbij geldende regels in acht.

Beveiliging persoonsgegevens

Interrijn Group B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Rechten

U heeft een aantal rechten t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat zijn de volgende rechten.

 • U heeft het recht op inzage. U kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • U heeft het recht dat uw persoonsgegevens worden verbeterd als deze niet juist zijn.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons te laten verwijderen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 • U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben te ontvangen in een overdraagbare vorm.
 • U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij ons maar ook bij een toezichthouder.
 • U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken.

Bij de bovenstaande rechten merken wij wel op dat het mogelijk is dat wij (wettelijk) verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.

Contact

Mocht u vragen hebben, een verzoek willen indienen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een brief/mail sturen naar:

Interrijn B.V.
Scheepmakerij 130
3331 MA  Zwijndrecht
squirein@interrijn.com